برنامه نویسی که وقتی بزرگ تر شد، تصمیم گرفت به جای برنامه داستان بنویسد

توقف ناگهانی در ایستگاه جمجمه

همه ی آنها بخشی از وجود من هستند. آدم خوب ها و آدم بدهای داستانم را به یک اندازه دوست دارم. و با تمام وجودم کنار آنها خلق شدم، زندگی کردم و بعضی وقت ها هم مردم.
لذت وصف ناپذیریست پاگذاشتن به سرزمینی که در آن همه چیز، آنگونه پیش برود که تو می خواهی. حتی “کبال” با آن همه ابهت و عظمت، کاری را انجام می دهد که تو می خواهی

MARYAM s ۲۶ فروردین, ۱۴۰۰ ۰ توقف ناگهانی در ایستگاه جمجمه

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.